استارت آپ يك كسب و كار جديد است كه عموما حول محور تكنولوژي شكل گرفته و پتانسيل رشد بالايي دارد.

شناسایی ایده های خلاق و نوآورانه و حمایت از استارت آپ ها از برنامه های مهم اين سازمان می باشد.

حمایت از استارت آپ ها کمک شایانی را به بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال می نماید و موجب ظهور و شكوفايي كارآفرينان مولد مي گردد.

اين سازمان با حمايت از برگزاري رويدادهاي استارت آپي كه محوريت صنايع كوچك و متوسط دارند ازنظر مادي و معنوي كمك هاي شاياني را به توسعه استارت آپ ها مي نمايد و زمينه حضور استارت آپ ها در در سطح شهركها و نواحي صنعتي را فرآهم مي آورد.

هدف از تقويت استارت آپ ها با محوريت صنايع كوچك و متوسط، توسعه كارآفريني و تنوع بخشي به فعاليت هاي صنعتي نوظهور مي باشد.