هيأت مديره سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران

هیأت مدیره
علی رسولیان
رئیس هیأت مدیره
تلفن : 3-88770871 | نمابر : 88770870
rasoulian@isipo.ir
اصغر مصاحب
عضو موظف هيأت مديره
تلفن : 88770918 | نمابر : 88770920
mosaheb@isipo.ir
سید حامد عاملی کلخوران
عضو موظف هیأت مدیره
تلفن : 88770871 | نمابر : 88770870
ameli@isipo.ir
عزیزاله قربانی
عضو موظف هیأت مدیره
تلفن : 88770773 | نمابر : 88770582
ghorbani@isipo.ir
امین شعبانی
عضو موظف هیأت مدیره
تلفن : 88770883 | نمابر : 88770882
shabani@isipo.ir

کمیته حسابرسی عملکرد
عبدالقهار ناصحی
رئیس کمیته حسابرسی عملکرد
تلفن : 88770883 | نمابر : 88770882