پرداخت كمك هزينه حق عضويت واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط فعال در سامانه هاي داخلي فروش محصولات و تامين مواد اوليه:
 
همواره تقويت صنايع كوچك و متوسط در اولويت راهبردهاي دولت ها به دليل اهميت توسعه صنعتي از طريق آنان قرار دارد و از آن به عنوان راهبردی اشتغال‏زا جهت بهبود توان رقابتی بهره برداری مي‏نمایند. يكي از موارد تاثير گذار بر وضعيت فعاليت و بازار واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط، بحث تبليغ توليد محصولات توليد شده مي باشد، تبلیغ کسب و کار را می‌توان یکی از روش های موثر در افزایش میزان فروش و کسب مشتریان جدید عنوان کرد. از طريق ديگر يكي از شاخص هاي تاثير گذار بر غيرفعال شدن واحدهاي صنعتي، دسترسي نامناسب به مواد اوليه مي باشد. در حال حاضر سامانه هاي فعال كسب و كار به كسب و كار (B2B) در كشور فعاليت دارند كه يكي از وظايف آنها معرفي كسب و كارهاي توليد كننده مواد اوليه و توليد كنندگان محصولات نهايي مي‏باشد كه مي توان از طريق آنها توليد كنندگان مواد اوليه به واحدهاي صنعتي معرفي نمود و همچنين امكان فروش كالاي نهايي را به مصرف كنندگان فراهم مي‏آورند.  لذا ضرورت توجه بيشتر به اين بخش از صنعت منجر به تهيه اين دستور العمل به عنوان يكي از برنامه‏هاي حمايتي از صنايع كوچك و متوسط گرديده است.
هدف: حمايت از توليدات واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط
 
دامنه شمول: واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط داراي ويژگيهاي زير
* در حال توليد
* دارابودن فهرست بيمه براي كاركنان شاغل
* دارابودن علامت استاندار
* دارا بودن نشان سيب سلامت براي واحدهاي توليدي محصولات غذايي
 
ساز و كار اجرايي و فرآيند انجام كار:
- شناسايي واحدهاي مشمول اين طرح
- بررسي صحت و سقم اطلاعات دريافتي از واحد و اخذ مدارك ثبت نام در سامانه ها
- پرداخت هزينه هاي حق عضويت 
 
مشوق ها و حمايت ها:
- حمايت مالي حداكثر به ميزان 10 ميليون ريال براي هر واحد