اطلاعات شهركها، نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي تا خرداد سال 1399:

شهرک ها و نواحی صنعتی:

عنوان مصوب در حال بهره برداري
تعداد شهركها و نواحي صنعتي 996 822

امكانات زيربنايي شهركها و نواحي صنعتي:

عنوان داراي آب داراي برق داراي گاز داراي تلفن داراي فيبر نوري
شهركها و نواحي صنعتي 818 832 630 778 404

قراردادهاي منعقده:

عنوان تعداد مساحت (هكتار)
قراردادهاي منعقده در شهركها و نواحي صنعتي 85874 40032

واحدهاي به بهره برداري رسيده:

عنوان تعداد واحدها اشتغال (نفر)
واحدهاي به بهره برداري رسيده در شهركها و نواحي صنعتي 45912 935868

مجتمع هاي كارگاهي:

عنوان در حال احداث تكميل شده واگذار شده به بهره برداري رسيده
تعداد واحدهاي كارگاهي 79 4145 4259 3058

شهركهاي فناوري:

عنوان مصوب در حال مطالعه (غيرمصوب) در دست ساخت به بهره برداري رسيده
تعداد شهركهاي فناوري 7 0 0 6

مراكز خدمات فناوري و كسب و كار:

عنوان در حال مطالعه در دست ساخت به بهره برداري رسيده
تعداد مراكز خدمات فناوري و كسب و كار 1 3 37

مجتمع هاي فناوري اطلاعات و خدمات نرم افزاري:

عنوان در حال مطالعه در دست ساخت به بهره برداري رسيده
مجتمع هاي فناوري اطلاعات و خدمات نرم افزاري 0 1 2

وضعيت پروژه هاي محيط زيست:

عنوان واحد سنجش تعداد
مدول تصفيه خانه هاي در حال بهره برداري مدول تصفيه خانه 230
شهركها و نواحي صنعتي داراي تصفيه خانه در حال بهره برداري شهرك و ناحيه 190
شهركها و نواحي صنعتي داراي تصفيه خانه هاي در دست ساخت شهرك و ناحيه 12
شهركها و نواحي صنعتي داراي تصفيه خانه هاي در حال طراحي شهرك و ناحيه 29
نسبت واحدهاي صنعتي تحت پوشش تصفيه خانه به واحدهاي به بهره برداري رسيده درصد 71
شهركها و نواحي صنعتي داراي شبكه فاضلاب شهرك و ناحيه 281
شهركها و نواحي صنعتي داراي سيستم استفاده مجدد از پساب شهرك و ناحيه 66
شهركها و نواحي صنعتي داراي پروژه هاي ارزيابي زيست محيطي شهرك و ناحيه 212
شهركها و نواحي صنعتي با استقرار سيستم ايزو 14001 در تصفيه خانه هاي فاضلاب شهرك و ناحيه 39
تعداد ايستگاه هاي آتش نشاني ايستگاه 258
تعداد ماشين هاي آتش نشاني ماشين 294

 

آموزش واحدهاي صنعتي:

دوره هاي آموزشي افراد آموزش ديده (نفر) ميزان آموزش (نفرساعت)
36967 918696 17927400

تورهاي صنعتي:

تورهاي صنعتي افراد شركت كننده (نفر)
3788 86831

حمايت از پايان نامه ها:

كارشناسي ارشد دكتري
908 105

تفاهم نامه ها:

تفاهم نامه هاي داخلي تفاهم نامه هاي خارجي
37 23